marți, 25 ianuarie 2011

PILDELE LUI SOLOMON


CAP. 11
FOLOSUL SI PIEDICILE IN CALEA DREPTATII

1. Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.2. Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.


3. Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.


4. La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei ; numai dreptatea izbăveşte de moarte.5. Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui.

6. Dreptatea izbăveşte pe cei drepţi, iar cei vicleni vor fi prinşi prin pofta lor.7. La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.


8. Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul.9. Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor drepţi va fi mântuit.

10. De propăşirea celor drepţi cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie.11. Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiţi ajunge ruină.12. Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.

13. Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.14. Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade ; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor.15. Celui ce se pune chezaş pentru un străin îi merge rău ; cel ce nu se pune chezaş stă la adăpost.16. Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.


17. Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.


18. Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.19. Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte.


20. Pe cei cu inima vicleană îi urgiseşte Domnul ; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.21. Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi mântuit.22. Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.23. Dorinţa celor drepţi este bine ; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.24. Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte.25. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.


26. Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.

27. Cel ce caută binele dobândeşte bunăvoinţa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.28. Cel ce-şi pune nădejdea în bogăţia lui se veştejeşte, iar cei drepţi ca frunzişul odrăslesc.29. Cine îşi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înţelept.


30. Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.31. Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos !CAP. 12

SFATURI FOLOSITOARE PENTRU VIATA

1. Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte ştiinţa, iar cel ce urăşte certarea este nebun.2. Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul.

3. Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui ; rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată.4. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.

5. Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea.

6. Graiurile celor nelegiuiţi sunt curse de moarte, iar gura celor drepţi îi scapă pe ei din primejdie.


7. Cei fără de lege numai cât se întorc şi nu mai sunt, dar casa drepţilor dăinuieşte de-a pururi.


8. Omul este preţuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit.


9. Mai mult preţuieşte un om smerit dar harnic, decât unul mândru dar lipsit de pâine.10. Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.11. Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte.12. Nelegiuitul pofteşte prada celor răi, dar rădăcina celor drepţi dă rodul său.


13. Prin păcatul buzelor se prinde în laţ păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare.


14. Din rodul gurii sale se satur ; de cele bune omul, şi fiecăruia i se răsplăteşte după faptele lui.15. Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat.16. Nebunul dă pe faţă îndată mânia lui, iar omul prevăzător îşi ascunde ocara.17. Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea.18. Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înţelepţi aduce tămăduire.


19. Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.


20. Înşelăciunea este în inima celor ce gândesc rău, iar bucuria pentru cei ce dau sfaturi de pace.


21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiţi sunt covârşiţi de rele.


22. Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.23. Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia.24. Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.


25. Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură.


26. Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său ; calea celor nelegiuiţi duce la rătăcire.


27. Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui ; cea mai scumpă comoară pentru om este munca.


28. Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează ; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte.